ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ย่อยตัวแทนจำหน่าย บ.ไทยธรรม เครือข่าย นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงาม ติดต่อสอบถาม คุณชัยศิลป์ โทร. 086-102-5829 , 02-913-6569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


              

 สถิติวันนี้ 17 คน
 สถิติเมื่อวาน 31 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
658 คน
14553 คน
86784 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-06

Menu

 คลิปธรรมะ 

 

 

 

 

 

 

 

 
     มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือที่มักเรียกกันว่า " ลิวคีเมีย "
แบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือชนิดเฉียบพลัน และชนิดเรื้อรัง
แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
ซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุด
     มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เป็นโรคมะเร็งทางโลหิต
วิทยาที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดใน
ไขกระดูก ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนของเซลล์ตัวอ่อนของ
เม็ดโลหิตขาวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่เซลล์เหล่านั้นไม่สามารถ
เจริญเป็นตัวแก่ได้ตามปกติ เซลล์ตัวอ่อนของเม็ดโลหิตขาวใน
ไขกระดูกจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เซลล์มะเร็งเหล่านี้ จะ
แทนที่และยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ซึ่งสร้างเม็ดเลือด
แดง เม็ดเลือดขาวและเกร็ดเลือด จนเกิดอาการและอาการ
แสดงในผู้ป่วยในระยะเวลาอันสั้น เช่น มีอาการซีด อ่อนเพลีย มีเลือดออกผิดปกติ หรือจุดเลือดออก
ีเนื่องจากเกร็ดเลือดต่ำ ติดเชื้อง่ายมีไข้สูง นอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการผิดปกติจากการที่เซลล์มะเร็ง
แทรกตัวเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่น ๆ อีกด้วย เช่นต่อมน้ำเหลือง ตับ ม้าม ผิวหนัง หรือเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น
  มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน เป็นโรคที่มีพยาธิกำเนิดในระดับเซลล์หลายรูปแบบทำให้
แบ่งเป็นชนิดย่อยได้หลายชนิด แต่ละชนิดมีการดำเนินโรคและพยากรณ์โรคที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การ
พิจารณาเลือกการรักษาต้องคำนึงถึงชนิดย่อยของโรคด้วย การแยกชนิดย่อยทำได้หลายระบบทั้งการ
จัดแบ่งตามลักษณะรูปร่างของเซลล์ จัดแบ่งกลุ่มตามความผิดปกติของโครโมโซม และความผิดปกติ
ระดับยีน
   
  การวินิจฉัยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน
อาศัยการตรวจเลือด และการตรวจไขกระดูกเป็นหลัก
ผู้ป่วยมักมีประวัติการเกิดโรคค่อนข้างเร็ว อาการและ
อาการแสดงที่ปรากฏ  มักเกี่ยวเนื่องกับภาวะไขกระดูก
ล้มเหลว และเซลล์มะเร็งที่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อต่าง ๆ
รบกวนการทำงานตามปกติของอวัยวะนั้นๆ ร่วมกับความ
ผิดปกติที่เกิดจากการมีเซลล์มะเร็งจำนวนมากในร่างกาย
  อาการและอาการแสดงที่พบบ่อยได้แก่ ไข้ ซีด เลือดออกผิดปกติ ต่อมน้ำเหลืองโต ตับโต
ม้ามโต น้ำหนักลด ผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ด้วยผื่นหรือปื้นที่ผิวหนัง อัณฑะบวมโต หรือ
ปวดกระดูก ปวดข้อ ก็ได้ นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลันบางรายอาจมี
อาการผิดปกติทางระบบประสาท โดยอาจจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนพุ่ง เนื่องจากมีเซลล์มะเร็ง
แทรกตัวในเยื่อหุ้มสมองทำให้ความดันในกะโหลกศีรษะเพิ่มขึ้นได้
  ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดตัวอ่อนสูงเป็นจำนวนมากในกระแสเลือด แต่ผู้ป่วย
จำนวนหนึ่งอาจมีเม็ดเลือดขาวต่ำและตรวจไม่พบเม็ดเลือดขาวชนิดตัวอ่อนในเลือดก็ได้ แต่ตรวจ
พบในไขกระดูกหรืออวัยวะอื่นจำนวนมากแทน
   
  ผู้ป่วยที่สงสัยเป็นมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน ควรได้รับการตรวจสภาพร่างกาย ดังนี้
    1. ซักถามประวัติ ต่าง ๆ เช่น ประวัติอาชีพที่เสี่ยงต่อโรค ประวัติการให้เลือด ประวัติ
โรคหัวใจ ประวัติการแพ้ยา ประวัติครอบครัว ประวัติการติดเชื้อต่าง ๆ เป็นต้น
    2. ตรวจร่างกายอย่างละเอียด
 
  ประเมินสภาพร่างกายโดยรวม
  ตรวจหาร่องรอยของการติดเชื้อในช่องปากและฟัน มีเชื้อราในช่องปากหรือไม่
ตรวจการติดเชื้อบริเวณโพรงหลังจมูก ปอด และ บริเวณ รอบ ๆ ทวารหนัก เป็นต้น
    ตรวจร่างกายตามระบบ คือ หัวใจ ระบบการหายใจ
ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท
    ตรวจหาโรคภายนอกอื่น ๆ เช่น ผิวหนัง ระบบ
ประสาท ต่อมน้ำเหลือง ตับและม้าม ลูกอัณฑะ เป็นต้น
    ตรวจหาร่องรอยของเลือดออกผิดปกติ เช่น ตา
เหงือก ผิวหนัง เป็นต้น
  ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินสภาวะทั่วไปของผู้ป่วยทั้งนี้เพื่อช่วยให้
การรักษาผู้ป่วย
   
  1. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด และการตรวจ
สเมียร์เลือดด้วยการย้อมสี
 
  เป็นการตรวจขั้นพื้นฐานที่สามารถทำได้ในโรงพยาบาล
ทั่วไป แพทย์ทั่วไปสามารถให้การวินิจฉัยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ชนิดเฉียบพลันได้ไม่ยาก เนื่องจากผู้ป่วยมักซีด และมีเกร็ดเลือดต่ำ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูงมาก และส่วนใหญ่เป็น
ส่วนใหญ่เป็นเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน
  2. การตรวจไขกระดูก
 
  ควรทำการส่งตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยและแยกชนิดย่อยของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลัน การตรวจเหล่านี้มีความสำคัญและจำเป็นต้องทำเนื่องจากทำให้สามารถบอกพยากรณ์โรค
มีผลต่อการเลือกการรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย
  3. การตรวจระดับยีน
 
  การตรวจระดับยีนนอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยแยกชนิดของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด
เฉียบพลันและบอกพยากรณ์โรคแล้ว ยังมีประโยชน์ในการติดตามโรคหลังการรักษา ซึ่งกรณีนี้สามารถ
ทำได้เฉพาะกรณีที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติของโครโมโซมที่สามารถทำการตรวจระดับยีนได้
  นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องทำการตรวจเพื่อประเมินสภาพร่างกายทั่วไปของผู้ป่วยก่อนการรักษา ซึ่ง
เป็นการตรวจความสมบูรณ์ของระบบต่าง ๆ ของร่างกายผู้ป่วยทุกรายก่อนเริ่มให้การรักษาด้วยเคมีบำบัด
เช่น การเจาะเลือด การถ่ายภาพรังสีทรวงอก การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น
   
  1. การรักษาแบบประคับประคอง
    ในสถานพยาบาลที่ไม่อาจให้เคมีบำบัดแนะนำให้ส่งต่อ
ผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมมากกว่าทันที
ีหลังให้การรักษาแบบประคับประคอง ให้ผู้ป่วยพ้นภาวะวิกฤตแล้ว
การรักษาประคับประคองที่ควรทำได้แก่ การให้ส่วนประกอบของ
เลือดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะกับภาวะโรคของผู้ป่วย การให้ยาปฏิชีวนะ
ในผู้ป่วยที่มีไข้ การลดจำนวนเม็ดเลือดขาวเบื้องต้น เป็นต้น
  2. การรักษาจำเพาะ
  การรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจะใช้
เคมีบำบัดเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ไขกระดูกกลับมาทำหน้าที่ตามปกติให้ได้เร็วที่สุด โดย
สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งให้ได้มากที่สุด ป้องกันการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ดื้อต่อ
ยาเคมีบำบัด ป้องกันการเกิดโรคใน ตำแหน่งที่ยาเคมีบำบัดเข้าถึงได้ยาก เช่น ระบบประสาทส่วนกลาง
และกำจัดเซลล์มะเร็งเม็ดโลหิตขาว จำนวนเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่ โดยการให้เคมีบำบัดต่อเนื่อง
อีกระยะหนึ่งหลังผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะโรคสงบ แล้ว ดังนั้นชุดยาเคมีบำบัดที่ใช้จึงประกอบด้วยยาหลาย
ชนิดให้ในขนาดและเวลาต่าง ๆ กัน ๆ
   
  ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวชนิดเฉียบพลัน ที่ไม่ได้รับการรักษาจะถึงแก่กรรมอย่างรวดเร็วภายใน
เวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ เนื่องจากภาวะไขกระดูกล้มเหลวทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อรุนแรงหรือเลือดออก
ในอวัยวะที่สำคัญ ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยโปรแกรมการรักษาที่เหมาะสมมีโอกาสเข้าสู่ภาวะโรค
สงบ ประมาณร้อยละ 70-85 ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาเต็มที่สามารถหวังผลหายขาดได้ประมาณ
ร้อยละ 20-40 ทั้งนี้ขึ้นกับ อายุของผู้ป่วย จำนวนเม็ดเลือดขาวเมื่อแรกวินิจฉัย และความผิดปกติของ
โครโมโซมที่ตรวจพบ

 

 

© ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 Email: pparadee@medicine.psu.ac.th
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                           Copyright © http://thaidham.tht.in              
Address: 676/86  Soi  prachachun 18,  bangsue,  Bangkok 10800
Contact : jensin24@gmail.com    Phone: 02-9136569, 086-102-5829